ประเภทวิชาศิลปกรรม


จัดการเรียนสอนใน 2 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 5 คน ได้แก่

นายเรืองชัย ชื่นศิริกุลชัย

นายพูนศักดิ์ ณรงค์ศักดิ์

นางจันทนุช โกมลเสนาะ

นางสาวสุภาพร กุศลงาม

นางสาววิลาวรรณ เมามูล

จัดการเรียนสอนใน 1 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 3 คน ได้แก่

นายพัฒนา สมปรารถนา

นายพีรพงษ์ วงค์วิชัย

นางสาวณัฐนรี เจนจัด

จัดการเรียนสอนใน 1 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 3 คน ได้แก่

นายเสกสรรค์ สิงห์อ่อน

นายศุภกิจ นรกิจ

นายณัฐพล วงศ์สวย

จัดการเรียนสอนใน 1 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 4 คน ได้แก่

นายพุทธา แก้วพิทักษ์

นายสมพงษ์ ไกรกิจราษฎร์

นายโททท อัคคพงศ์พันธุ์

นายนราชิต คุณยศยิ่ง

จัดการเรียนสอนใน 1 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 2 คน ได้แก่

นางโฉมจิตรา ศรีอนุรักษ์

นายโอภาส ชมชื่น

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu