ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ


จัดการเรียนสอนใน 2 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 13 คน ได้แก่

นางถนอมจิต พุทธมาจารย์

นางสินีพร ศรีจันทร์

นางฉัตรพร คริสต์รักษา

นางกชกร บรรณวัฒน์

นางศุภมาส เรืองลักษณ์วิลาศ

นางทักษวรรณ โรจนสกุลพิสุทธิ์

นางดวงพร มงคลประเสริฐ

นางลลิตา ฤทธิ์สืบเชื้อ

นางจันทรา เทพาคำ

นางสุดาลักษณ์ อั้นอยู่

นางภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือคำ

นางสาวพรรณ์วิไล จิตอารีย์

จัดการเรียนสอนใน 2 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 5 คน ได้แก่

นางรุ่งทิพย์ เตจ๊ะโส

นางอรินทยา ใจเอ

นางลภัสลดา สมบูรณ์

นางสาวพรสวรรค์ ปันธิ

นางรุ่จรรยา แก้วมณี

จัดการเรียนสอนใน 2 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 6 คน ได้แก่

นางนภาพร ธิยาม

นางสาวปราณี หอมละออ

นางวรินทร์ทิพย์ สัมปชัญญสถิตย์

นางเพลินตา มีกลิ่นหอม

นางสาวชมขวัญ เจริญสุขสกุลชัย

นายเฉลิมพงศ์ เลขวณิชย์

จัดการเรียนสอนใน 2 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 10 คน ได้แก่

นางธิวาวรรณ แย้มยินดี

นายเสกสรร คำยอง

นางปวีณกร แป้นกลัด

นางสาวจิราภรณ์ ปาลี

นางสาวศรินทร พิมสาร

นางสาวไผ่ศรีทอง หินสวน

นายดอย ศรีนพคุณ

นางสาวปรียานุช กาเหล็ก

นายพันธ์ศักดิ์ งามจุรีเลิศไมตรี

จัดการเรียนสอนใน 1 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 8 คน ได้แก่

นางทรัพย์อารีย์ ศาลติกุลนุการ

นางฑิฆัมพร วาสิทธิ์

นางนฤมล อัคคพงศ์พันธุ์

นางอำไพ วัชรินทร์

นางสาวจิตติมา จองเมทา

นายวสันต์ จันทรมูล

นางสาวเมธากา เครือคำขาว

นางสาวธีรารัตน์ ชื่นศิริกุลชัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu