หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบ Mini English Program.
เรียน 3 ปี รับผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศโดยวิชาสามัญ 1 รายวิชา และวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 3 รายวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศในสาขางานอาหารและโภชนาการ มีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้มากกว่า 2 ภาษา ฝึกทักษะและกรรมวิธีการประกอบอาหาร การแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นอาหาร สำเร็จรูป ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพของอาหารให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้

แนวทางการประกอบอาชีพ
 • ผู้ช่วยโภชนาการ
 • ผู้ช่วยนักวิชาการโภชนาการ
 • ผู้ช่วยกุ๊ก
 • รับราชการ
 • บริษัท – เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย / พนักงานขายเกี่ยวกับอาหาร
 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตที่เกี่ยวกับอาหาร วัตถุดิบทางการเกษตร
 • พนักงานโรงแรม – ทำงานห้องอาหาร
รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 7,000 - 9,100 บาท
 • ภาคเอกชน 8,000 - 10,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศโดยวิชาสามัญ 1 รายวิชา และวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 3 รายวิชาเพื่อฝึกทักษะการนำชมแหล่งท่องเที่ยว การจัดรายการนำเที่ยว การให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวธรรมชาติ รวมถึงภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น โดยมีการฝึกงาน ณ สถานประกอบการภายนอก เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในด้านต่าง ๆ และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ สามารถสื่อสารได้มากกว่า 2 ภาษา ทั้งนี้เป็นการยกระดับการเรียนการสอนให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล

แนวทางการประกอบอาชีพ
 • การปฏิบัติงานเป็นพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ในธุรกิจท่องเที่ยว
 • ธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว
 • ธุรกิจการจำหน่ายบัตรโดยสาร
 • ธุรกิจโรงแรม
 • สำนักงานการท่องเที่ยวในภาครัฐ และเอกชน
 • ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยมัคคุเทศก์ในธุรกิจนำเที่ยว
 • พนักงานบริการในองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐ และเอกชน
 • เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 7,000 - 9,100 บาท
 • ภาคเอกชน 8,000 - 10,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศโดยวิชาสามัญ 1 รายวิชา และวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 3 รายวิชาเพื่อให้มีความรู้ในวิชาชีพทั้งในด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าใจถึงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การบริการอาหารและเครื่องดื่มในเบื้องต้น การทำงานด้านแม่บ้านโรงแรม การประกอบอาหารเบื้องต้น และพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ มีศักยภาพด้านการปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ ให้มีความสามารถทางด้านภาษา มีทักษะในการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานสากล

แนวทางการประกอบอาชีพ
 • พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
 • ผู้ช่วยพนักงานเสริฟ (Bus Boy /girl)
 • พนักงานทำความสะอาดห้อง (Room Maid)
 • ผู้ช่วยกุ๊ก (Cook Helper)
 • ฯลฯ
รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 7,000 - 9,100 บาท
 • ภาคเอกชน 8,000 - 10,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu