หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พ.ศ. 2563
รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า เปิดสอน 2 ระบบ 14 สาขาวิชา 14 สาขางาน ดังนี้

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

การเรียนการสอน
 • วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอาชีพตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้ / เลือกใช้ / ปรับใช้ กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
 • เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 • ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานด้านการบัญชี
 • บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพด้านการบัญชีด้วยตนเอง
 • ปฏิบัติงานด้านบัญชีครบท้้งวงจรตามหลักการบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การตรวจสอบและการวางระบบบัญชี
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
 • ใช้ระบบสารสนเทศในงานบัญชี
 • ปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานบัญชี, ครูสอนบัญชี, รับทำบัญชี, บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี, เจ้าหน้าที่บัญชี, นักบัญชี, เจ้าของกิจการ, ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 8,000 - 15,000 บาท
 • ภาคเอกชน 9,000 - 18,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

การเรียนการสอน
 • วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอาชีพตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้ / เลือกใช้ / ปรับใช้ กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
 • เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 • พร้อมรับและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ตลอดชีพ
 • ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานการตลาด
 • บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพการตลาดด้วยตนเอง
 • ปฏิบัติการด้านการตลาดตามหลักการ และกระบวนการโดยใช้เทคนิคและวิธีการวิจัยการตลาด
แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพอิสระ และสามารถทำงานได้ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ ในตำแหน่งที่เกี่ยวกับนักการตลาด การขาย การจัดซื้อ การจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการลูกค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์การตลาดระหว่างประเทศ ธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ งานวิจัยตลาด งานสำนักงาน งานโรงแรม ร้านอาหาร สปาและความงาม มินิมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 8,000 - 15,000 บาท
 • ภาคเอกชน 9,000 - 18,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

การเรียนการสอน
 • วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอาชีพตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้ / เลือกใช้ / ปรับใช้ กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
 • เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 • วางแผนดำเนินงานตามหลักการจัดการธุรกิจค้าปลีกเพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 • ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการให้เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ
 • วางแผนดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการเพื่อสร้างทีมนักขาย
 • ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการบริการลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก
 • ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการภาวะผู้นำและการบริหารงานบุคคล
 • วางแผนดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการการจัดการสินค้าและบริการในธุรกิจค้าปลีก
 • เลือกใช้และปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์
แนวทางการประกอบอาชีพ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้า ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ พนักงานฝ่ายวิเคราะห์การตลาดและพัฒนาธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และขนาดย่อม พนักงานฝ่ายบริหารสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์ พนักงานฝ่ายออกแบบและตกแต่งร้านค้าปลีก พนักงานฝ่ายบริหารงานธุรกิจบริการทุกรูปแบบ พนักงานฝ่ายบริหารงานธุรกิจค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้านหรือธุรกิจค้าปลีกทางอินเตอร์เน็ต พนักงานฝ่ายบริหารงานธุรกิจค้าปลีกในระบบแฟรนไชส์ พนักงานฝ่ายบริหารงานศูนย์กระจายสินค้า ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่ปรึกษาทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 8,000 - 15,000 บาท
 • ภาคเอกชน 9,000 - 18,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

การเรียนการสอน
 • วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอาชีพตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้ / เลือกใช้ / ปรับใช้ กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
 • เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 • ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพพนักงานสำนักงาน ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง
 • ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานสำนักงาน
 • บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพพนักงานสำนักงานด้วยตนเอง
 • บริหารจัดการระบบเอกสารในสำนักงานครบวงจร
แนวทางการประกอบอาชีพ

อาชีพเลขานุการ รับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานบันทึกข้อความ ฯลฯ หน่วยงานเอกชน เช่น พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ เลขานุการส่วนตัว ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เจ้าของกิจการ ร้านถ่ายเอกสาร รับพิมพ์รายงาน

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 8,000 - 15,000 บาท
 • ภาคเอกชน 9,000 - 18,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

การเรียนการสอน
 • วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอาชีพตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้ / เลือกใช้ / ปรับใช้ กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
 • เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 • ตัดสินใจ วางแผน และแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคย หรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม ในงานอาชีพการเป็นผู้ประกอบการ ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง
 • ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานการประกอบการ
 • บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพผู้ประกอบการด้วยตนเอง
แนวทางการประกอบอาชีพ

นักบริหารขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน, ธุรกิจส่วนตัว, นักงานธุรการ, เสมียน, นักฝ่ายจัดซื้อ ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 8,000 - 15,000 บาท
 • ภาคเอกชน 9,000 - 18,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

การเรียนการสอน
 • วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอาชีพตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้ / เลือกใช้ / ปรับใช้ กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
 • เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 • ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานธุรกิจดิจิทัล
 • บริหารจัดการ ประสานงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพธุรกิจดิจิทัลด้วยตนเอง
 • วิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
 • ประยุกต์ใช้และผลิตนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
 • เขียนแผน นำเสนอนวัตกรรมธุรกิจดิจิทลัเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจ (Start up)
แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานภาครัฐ นักวิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ พนักงานบริษัท เจ้าของธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์ เว็บมาสเตอร์ โปรแกรมเมอร์ กราฟิกดีไซน์ นักธุรกิจดิจิทัล และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 8,000 - 15,000 บาท
 • ภาคเอกชน 9,000 - 20,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

ประเภทวิชาคหกรรม

การเรียนการสอน
 • วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอาชีพตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้ / เลือกใช้ / ปรับใช้ กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
 • เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 • ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงาน ด้านการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
 • บริหารจัดการ ประสานงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพ ด้านการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกายด้วยตนเอง
 • สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ
แนวทางการประกอบอาชีพ

ตัดเย็บเสื้อผ้า ออกแบบเสื้อผ้า รับราชการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย / พนักงานขายเกี่ยวกับเสื้อผ้า ฝ่ายซ่อมแซมงานผ้า ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การตัดเย็บเสื้อผ้า จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 8,000 - 15,000 บาท
 • ภาคเอกชน 9,000 - 18,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปีต่อเนื่อง)

การเรียนการสอน
 • วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอาชีพตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้ / เลือกใช้ / ปรับใช้ กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
 • เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 • ตัดสินใจ วางแผน เตรียมการ ดำเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแก้ไขปัญหาในงานผลิตและบริการทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
 • ควบคุมการดำเนินงานตามแผนงานการจัดการสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
 • วิเคราะห์และเตรียมวัสดุเพื่อการผลิตสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
 • สร้างแบบ ย่อ และขยายแบบตัด สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มระบบอุตสาหกรรม
 • ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
 • ใช้เทคนิคการนำเสนองานสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
แนวทางการประกอบอาชีพ

ตัดเย็บเสื้อผ้า ออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม รับราชการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย พนักงานขายเกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ฝ่ายซ่อมแซมงานผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม จำหน่ายเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 8,000 - 15,000 บาท
 • ภาคเอกชน 9,000 - 18,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปีต่อเนื่อง)

การเรียนการสอน
 • วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอาชีพตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้ / เลือกใช้ / ปรับใช้ กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
 • เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 • แสดงความรู้ในหลักการทฤษฎีของสาขาวิชาอาหารและโภชนาการอย่างกว้างขวาง
 • ใช้หลักการจัดการและกระบวนการ วางแผน ดำเนินงาน จัดการงานอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ
 • ประกอบอาหาร แปรรูปอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามหลักโภชนาการด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์
 • ประยุกต์ใช้อุปกรณ์เครื่องมือและบำรุงรักษาพื้นที่สำหรับผลิตอาหาร โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ดูแลรักษาและเสริมสร้างสุขอนามัยในการจัดเตรียม ประกอบ เก็บรักษาควบคุมคุณภาพอาหารตามมาตรฐานสากล
 • ระยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการ
 • บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพด้านอาหารและโภชนาการด้วยตนเอง
 • วางแผน ออกแบบ ประกอบ และควบคุมคุณภาพอาหารตามหลักการและกระบวนการ
 • ประกอบอาหารเพื่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ
 • เลือกใช้และหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานด้านผลิตภัณฑ์อาหารตามหลักการและกระบวนการ
แนวทางการประกอบอาชีพ

โภชนากร กุ๊ก ผู้ช่วยเชฟ รับราชการส่งเสริมการเกษตร พนักงานโรงแรมและร้านอาหาร ประกอบธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 8,000 - 15,000 บาท
 • ภาคเอกชน 9,000 - 18,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปีต่อเนื่อง)

การเรียนการสอน
 • วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอาชีพตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้ / เลือกใช้ / ปรับใช้ กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
 • เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 • ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงาน การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ และการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม
 • บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพการจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ และการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรมด้วยตนเอง
แนวทางการประกอบอาชีพ

ช่างงานประดิษฐ์ตุ๊กตา ของชำร่วยและของที่ระลึก ช่างดอกไม้ – ใบตอง – แกะสลัก ช่างดอกไม้ประดิษฐ์ แม่บ้าน รับราชการ (เคหกิจเกษตร - ครู) ครูโรงเรียนเอกชน บริษัท – เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย/พนักงานขาย สปาเพื่อสุขภาพ / ความงาม พนักงานโรงแรม เช่น แม่บ้าน ห้องซักรีด ห้องดอกไม้สด ห้องแกะสลัก ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น เปิดร้านดอกไม้ – ใบตอง ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 8,000 - 15,000 บาท
 • ภาคเอกชน 9,000 - 18,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปีต่อเนื่อง)

ประเภทวิชาศิลปกรรม

การเรียนการสอน
 • วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอาชีพตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้ / เลือกใช้ / ปรับใช้ กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
 • เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 • ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก้ป้ญหาและการปฏิบัติงานออกแบบนิเทศศิลป์
 • บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพ นักออกแบบ ด้วยตนเอง
 • ดำเนินงาน วางแผน จัดการและพัฒนางานเพื่อการจัดแสดงผลงานและนิทรรศการการออกแบบนิเทศศิลป์
แนวทางการประกอบอาชีพ

ช่างศิลป์ ช่างเขียนป้าย ช่างถ่ายภาพ ช่างคอมพิวเตอร์กราฟิก นักเขียนภาพประกอบ นักออกแบบโฆษณา

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 8,000 - 15,000 บาท
 • ภาคเอกชน 9,000 - 18,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปีต่อเนื่อง)

การเรียนการสอน
 • วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอาชีพตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้ / เลือกใช้ / ปรับใช้ กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
 • เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 • ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานดิจิทัลกราฟิก
 • บริหารจัดการ ประสานงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพดิจิทัลกราฟิก ด้วยตนเอง
 • สร้างสรรค์ผลงานดิจิทัลกราฟิก ตามหลักการและจุดประสงค์การทำงาน ขั้นตอนการทำงานเทคนิควิธีการ หลักองค์ประกอบศิลป์และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์วางแผนและแก้ปัญหา พัฒนางานร่วมกันเป็นทีมอยางเป็นระบบ
แนวทางการประกอบอาชีพ

ช่างถ่ายภาพดิจิตอล ช่างถ่ายภาพวีดิทัศน์ดิจิตอล ช่างตัดต่อบันทึกเสียง ช่างตัดต่อภาพยนตร์ดิจิตอล ช่างผลิตสื่อมัลติมีเดีย ช่างคอมพิวเตอร์กราฟิค ช่างออกแบบกราฟิคเว็บเพจ ช่างออกแบบงาน 3 มิติ ช่างออกแบบคอมพิวเตอร์เพื่องานสิ่งพิมพ์

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 8,000 - 15,000 บาท
 • ภาคเอกชน 9,000 - 18,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ที่นี่ต่อได้ทันที (2 ปีต่อเนื่อง)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การเรียนการสอน
 • วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอาชีพตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้ / เลือกใช้ / ปรับใช้ กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
 • เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 • ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานบริการส่วนหน้าโรงแรม งานแม่บ้านโรงแรม งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม และงานครัวโรงแรม
 • บริหารจัดการ ประสานงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพการบริการส่วนหน้าโรงแรม แม่บ้านโรงแรม งานบริการอาหารเครื่องดื่ม และงานครัวโรงแรมด้วยตนเอง
แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานต้อนรับ พนักงานบริการ พนักงานผสมเครื่องดื่ม พนักงานประกอบอาหาร (Chef) พนักงานทำความสะอาดห้องพัก ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น เปิดร้านอาหาร โรงแรมขนาดเล็ก หรือเปิดเคาน์เตอร์ทัวร์ในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 8,000 - 15,000 บาท
 • ภาคเอกชน 9,000 - 18,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการโรงแรม ที่นี่ต่อได้ทันที (2 ปีต่อเนื่อง)

การเรียนการสอน
 • วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอาชีพตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้ / เลือกใช้ / ปรับใช้ กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
 • เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 • ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานการท่องเที่ยว
 • บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพการท่องเที่ยวด้วยตนเอง
 • ปฏิบัติงานสำนักงานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ฉบับปัจจุบัน
แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้นำเที่ยวทั่วไปทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ผู้นำเที่ยวท้องถิ่น (มีความสามารถบรรยายความรู้เฉพาะทาง) เจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวขององค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานราชการ เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่บริษัทนำเที่ยว ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 8,000 - 15,000 บาท
 • ภาคเอกชน 9,000 - 18,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปีต่อเนื่อง)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu