หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ระบบทวิภาคี
เรียน 2 ปี รับผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)


ระบบทวิภาคี คืออะไร

"ทวิภาคี" แปลว่า “สองฝ่าย” ซึ่งหมายถึง สถานประกอบการและโรงเรียน เยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอาชีพในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนั้นจะมี 2 สถานภาพในบุคคลเดียวกัน คือ เป็นนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียน และในขณะเดียวกันก็เป็นพนักงานฝึกอาชีพของสถานประกอบการด้วยการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาด้านอาชีพอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการศึกษาในระบบนี้ผู้เรียนหรือผู้ฝึกหัด (Trainee) จะต้องเรียนรายวิชาสามัญ รายวิชาชีพพื้นฐาน โดยเรียนและฝึกปฏิบัติเบื้องต้น ที่สถานศึกษา

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาประชาชนที่มีงานอาชีพ ได้เพิ่มวุฒิการศึกษา โดยการศึกษาในระบบทวิภาคี และสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป
 • เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้รับการฝึกอาชีพ ที่ตรงตามสาขางาน
 • เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถทำงานในสถานประกอบการได้

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ระดับ ปวส.)
 • ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอาชีพทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การเป็นนักศึกษาระบบทวิภาคี

 • ปรึกษากับอาจารย์แนะแนว และผู้ปกครองของท่าน หรือเข้าพบเจ้าหน้าที่ระบบทวิภาคีของวิทยาลัย
 • ตัดสินใจเลือกสาขาอาชีพที่ถนัดและเหมาะสมกับตนเองให้มากที่สุด
 • สมัครเป็นนักศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อฝึกอาชีพในสถานประกอบการที่ตรงกับสาขาที่เรียน
 • ถ้าเป็นพนักงานของสถานประกอบการอยู่แล้วให้ขออนุญาตสถานประกอบการ
 • สถานประกอบการและสถานศึกษาจะร่วมกันสัมภาษณ์ เพื่อรับเข้าเป็นนักศึกษาระบบทวิภาคี
 • หากผ่านการสอบ จะได้จัดทำสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ
 • เริ่มการเรียนและการฝึกอาชีพทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ

คุณสมบัติของผู้เรียน

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 / เทียบเท่า / ปวช. ทุกสาขา หรือพนักงานที่ทางสถานประกอบการคัดเลือกมา (มีวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองมาแสดง)
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
 • เพศหญิงหรือชาย
 • มีสภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เหมาะสมที่จะเรียนวิชาชีพในสาขาวิชาในอาชีพที่สมัครนั้นได้ตลอดหลักสูตร
 • สามารถฝึกอาชีพในสถานประกอบการได้
 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
 • เป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติ หรือพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการค้า หรือเสพติดยาเสพติดทุกชนิดมาก่อน
 • มีใจรักในวิชาชีพที่ตนจะเข้ารับการฝึก
 • ยินดีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานประกอบการและสถานศึกษา

ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ

 • ได้รับการฝึกอาชีพที่ดี ตรงกับความต้องการของผู้เรียน
 • ได้ฝึกปฏิบัติงานจริงกับเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน
 • ได้รับความรู้ทางวิชาการจากสถาบันอาชีวศึกษา
 • ได้รับค่าตอบแทน / เบี้ยเลี้ยง และความช่วยเหลืออื่น ๆ ด้านการศึกษาจากสถานประกอบการ
 • มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานในสาขาอาชีพนั้น ๆ
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอาชีพที่สถานประกอบการลงนามร่วมกับสถานศึกษาทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • เป็นการฝึกอาชีพที่ดี และได้รับความรู้ทางด้านวิชาการจากวิทยาลัย ฯ
 • ได้งานที่มีรายได้ดี
 • โอกาสในการศึกษาต่อเหมือนนักศึกษาระบบทั่วไป

ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือก

 • สามารถเลือกสาขาวิชาที่จะเรียนได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
 • สามารถเลือกสถานประกอบการที่ฝึกอาชีพได้จำนวน 2 แห่ง

สาขาวิชาที่เปิดสอน

การเรียนการสอน

เน้นการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง กระบวนการวางแผน คิดเป็น จัดการเป็น ปฏิบัติเป็น โดยเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ทางการตลาดและเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจค้าปลีกในสมัยใหม่ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีได้เน้นการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ โดยผู้เรียนต้องเรียนภาคทฤษฎีในสถานศึกษา 2 วันและฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ 4 วัน โดยผู้เรียนได้รับผลตอบแทนจากสถานประกอบการในรูปแบบของเบี้ยเลี้ยง ,ค่าเล่าเรียน และได้รับสิทธิอื่น ๆ เช่นเดียวกับพนักงานของบริษัทนั้น

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถสมัครเข้าทำงานในองค์กรธุรกิจค้าปลีกที่ฝึกงานอยู่ธุรกิจค้าปลีกอื่นๆ หรือประกอบอาชีพอิสระ ของตนเอง และสามารถทำงานได้ทั้งองค์กรรัฐ และภาคธุรกิจในตำแหน่งที่เกี่ยวกับการตลาด การขายปลีก การขายส่ง การจัดซื้อ การจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการลูกค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ งานวิจัยตลาด งานสำนักงาน งานโรงแรม ร้านอาหาร มินิมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง ฯลฯ

การศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาตรีที่สถาบันต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเอกชนทั่วประเทศ ฯลฯ

การเรียนการสอน

เน้นการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง โดยศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาการและวิชาชีพการประกอบอาหารเพื่อจำหน่าย เทคโนโลยีในการประกอบอาหาร ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหาร จัดตกแต่งอาหารบรรจุภัณฑ์และเก็บรักษาอาหาร จัดจำหน่ายอาหาร และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยผู้เรียนต้องเรียนทฤษฎีในสถานศึกษา 2 วัน และฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ 4 วัน ซึ่งผู้เรียนจะได้รับผลตอบแทนจากสถานประกอบการในรูปแบบของเบี้ยเลี้ยง , ค่าเล่าเรียน และได้รับสิทธิอื่น ๆ เช่นเดียวกับพนักงานบริษัทนั้น

แนวทางการประกอบอาชีพ

กุ๊ก พนักงานโรงแรมและร้านอาหาร โภชนากร รับราชการส่งเสริมการเกษตร ประกอบธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ

การศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาตรีที่สถาบันต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเอกชนทั่วประเทศ ฯลฯ

การเรียนการสอน

ฝึกทักษะงานครัวงานแม่บ้าน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริการส่วนหน้า ตามมาตรฐานของโรงแรมชั้นนำ นักศึกษาที่เรียนในระบบทวิภาคี ต้องเรียนภาคทฤษฏีในสถานศึกษา 3 วัน และฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ 3 วัน โดยผู้เรียนได้รับผลตอบแทนจากสถานประกอบการในรูปแบบของเบี้ยเลี้ยง ค่าเล่าเรียนและได้รับสิทธิอื่น ๆ เพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการเรียน การสอนด้านภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานต้อนรับ พนักงานบริการ พนักงานผสมเครื่องดื่ม พนักงานประกอบอาหาร (Chef) พนักงานทำความสะอาดห้องพัก ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น เปิดร้านอาหาร โรงแรมขนาดเล็ก หรือเปิดเคาน์เตอร์ทัวร์ในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

การศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาตรีที่สถาบันต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเอกชนทั่วประเทศ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu