หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
เรียน 2 ปี รับผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายตรงเท่านั้น

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

คือ การรวมตัวกันของสถาบันการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 7 สถาบันชั้นนำของภาคเหนือ ได้แก่

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
 • วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
 • วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
 • วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 • วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่อมสอน

เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ซึ่งประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยการจัดการศึกษา สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 (1) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

การเรียนการสอน
 • วางแผน และจัดการด้านทรัพยากรต่างๆ ในธุรกิจโรงแรม
 • คำนวณต้นทุนสินค้าและบริการ ในธุรกิจโรงแรม
 • ใช้เทคโนโลยีในการให้บริการโดยคำนึงถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • วิเคราะห์ ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจโรงแรม
 • ใช้กลยุทธ์การตลาด การบริหารจัดการระบบการเงิน บัญชี ในธุรกิจโรงแรม
 • สร้างนวัตกรรมในการให้บริการของธุรกิจโรงแรม โดยตระหนักถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อโรงแรม
 • ทำงานในรูปแบบโครงงาน (Project Oriented) ภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 • บูรณาการความรู้และทักษะทางด้านการโรงแรมในการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน
แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้จัดการโรงแรม พนักงานฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายจัดเลี้ยง เจ้าหน้าที่แผนกครัว/เครื่องดื่ม บาร์เทนเดอร์/เชฟ พนักงานบริการบนเรือสำราญ เจ้าหน้าที่ประสานงานและดูแลลูกค้า

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 9,000 - 15,000 บาท
 • ภาคเอกชน 10,000 - 20,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้

การเรียนการสอน
 • ทักษะพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • การประยุกต์ใช้ศิลปะสมัยใหม่ ในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานทางด้านกราฟิกดีไซน์
 • การพัฒนาเว็บไซต์
 • การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย 2 มิติ และ 3 มิติ
 • การประเมินผลงานทางด้านศิลปะ
 • การผลิตสื่อดิจิตอล สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ สื่อวีดิทัศน์ สื่ออินโฟกราฟิก
 • ทำงานในรูปแบบโครงงาน (Project Oriented) ภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 • บูรณาการความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกในการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน
แนวทางการประกอบอาชีพ

Illustrator, Graphic Designer, Web Designer, Creative Director, Photographer, Video Editor, 2D 3D Animator

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 9,000 - 15,000 บาท
 • ภาคเอกชน 10,000 - 20,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu