หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562

รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า เปิดสอน 2 ระบบ 13 สาขาวิชา 14 สาขางาน ดังนี้

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
 • สาขาวิชาออกแบบ
 • สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
 • สาขาวิชาแฟชั่นแอะสิ่งทอ
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ระบบปกติ และระบบ MEP)
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  • สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
  • สาขางานเด็กปฐมวัย
 • สาขาวิชาการโรงแรม (ระบบปกติ และระบบ MEP)
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2563

รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า เปิดสอน 2 ระบบ 13 สาขาวิชา 14 สาขางาน ดังนี้

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด (ระบบปกติ และระบบทวิภาคี)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ระบบทวิภาคี)
 • สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน (ระบบปกติ และระบบทวิภาคี)
 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาออกแบบ
 • สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นแอะสิ่งทอ
  • สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นแอะสิ่งทอ
  • สาขางานเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (ระบบทวิภาคี)
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ระบบปกติ และระบบทวิภาคี)
 • สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาการโรงแรม (ระบบปกติ และระบบทวิภาคี)
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ระบบปกติ และระบบทวิภาคี)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต

รับผู้จบ ปวส. ตรงสาขาวิชา เปิดสอน 2 สาขาวิชา ระบบทวิภาคี ดังนี้

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • สาขาวิชาการโรงแรม

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu