แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2561 - 2564


เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

  • เพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ
  • เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  • เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการวิจัย

พันธกิจ

  • ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ในระดับสากล และมีคุณธรรม ตอบสนองกับความต้องการของสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ
  • ส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองการพัฒนาองค์ความรู้และบริการชุมชน
  • สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา และการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ทั้งภายในและต่างประเทศ
  • เชิดขูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา
  • บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร คณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

วิสัยทัศน์ สถาบันแห่งการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ที่มีคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล

ปรัชญา มีคุณธรรม นำวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ

มีคุณธรรม
เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักของความดีงาม ความถูกต้อง และสามารถแสดงออกมาโดยการกระทำที่ดีงาม ทางกาย วาจา และใจ ซึ่งเป็นหลักประจำใจในการประพฤติปฏิบัติตนจนเป็นนิสัย เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่ออนาคตและผู้อื่น และทำให้สังคมเกิดความสามัคคี มีความอบอุ่น มั่นคงในชีวิต
นำวิชาการ
เป็นผู้ที่ซึ่งสามารถนำวิชาการ สู่การปฏิบัติ พัฒนาสู่อาชีพที่มั่นคง
ชำนาญวิชาชีพ
มีความสามารถ นำความรู้ในวิชาชีพ ไปประกอบอาชีพได้ตามสาขาที่เรียน สามารถพัฒนาจนเกิดความชำนาญในวิชาชีพนั้น ๆ

เอกลักษณ์ ล้ำเลิศบริการ เชี่ยวชาญงานอาชีพ

อัตลักษณ์ เป็นคนดี มีจิตบริการ ชำนาญวิชาชีพ

ค่านิยม ดูแลห่วงใย หัวใจแบ่งปัน ทำงานเป็นทีม : Care Share Team

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu