เกี่ยวกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกองวิสามัญศึกษากรมศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ถนนท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เปิดสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2476 โดยรับนักเรียนประโยคประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนวิชา การฝีมือตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างทอผ้า บัญชีร้านค้า

พ.ศ. 2481
เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าและการช่างสตรีเชียงใหม่ สังกัดกองอาชีวศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยรับนักเรียนที่จบชั้นประถมปีที่ 4 เข้าเรียน แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 แผนกคือ แผนกช่างตัดเย็บเสื้อผ้า และแผนกการช่างสตรี
พ.ศ. 2482
ทางราชการได้ให้ย้ายจากสถานที่เช่าเดิมซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนท่าแพให้มาตั้งอยู่ที่สถานที่ปัจจุบันเดิมเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเชียงใหม่) มีพื้นที่ 8 ไร่
พ.ศ. 2486
ได้รวมแผนกตัดเย็บเสื้อผ้าและแผนกช่างสตรีเข้าด้วยกันให้ชื่อใหม่ว่าแผนกการช่างสตรีและเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาใหม่โดยชื่อว่า โรงเรียนการช่างสตรี สังกัดแผนกการช่างสตรี กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สอนระดับอาชีวศึกษาชั้นต้น หลักสูตร 2 ปี
พ.ศ. 2513
เสนอโครงการนำร่องขอเปิดสอนแผนกวิชาพาณิชยการ ซึ่งได้รับอนุมัติจึงถือได้ว่าเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของกรมอาชีวศึกษาในส่วนภูมิภาคที่เปิดสอนแผนกนี้ ซึ่งต่อมาแผนกวิชาดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจากกรมอาชีวศึกษาให้มีการเปิดสอนในโรงเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศในระยะเวลาต่อมา
พ.ศ. 2516
เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 สังกัดกองโรงเรียน กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2519
กรมอาชีวศึกษาประกาศรวมสถานศึกษา คือ โรงเรียนอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กับโรงเรียนเทคนิคเชียงใหม่ โดยยกระดับมาตรฐานของสถานศึกษาขึ้นเป็น วิทยาลัย ในชื่อใหม่ว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2519 และให้เป็นสถานศึกษาในสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2522
กรมอาชีวศึกษาได้มีประกาศแยกโรงเรียน โดยให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมมีอยู่ 2 วิทยาเขตในปี พ.ศ. 2519 นั้น โดยแยกเป็นสถานศึกษาเดิมและเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา เป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2524
กรมอาชีวศึกษาได้ประกาศใช้หลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีพุทธศักราช 2524 และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม หลักสูตร 2 ปี โดยรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ ม.6 เข้าเรียนเป็นปีแรก
พ.ศ. 2525
วิทยาลัยได้รับการประกาศเกียรติคุณจากกรมอาชีวศึกษา ให้เป็น สถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2525 ประเภทวิชาคหกรรม พาณิชยกรรม และศิลปกรรม
พ.ศ. 2527
ได้รับคัดเลือก ให้เป็น สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2527 จากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2537
ได้รับคัดเลือก ให้เป็น สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2537 ระดับอุดมศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา ประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษา มีผลทำให้สถานศึกษา มีโอกาสเปิดทำการสอนระดับอุดมศึกษา คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และขยายการเปิดสอนสาขาวิชาชีพเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางต่อมาในปัจจุบัน
พ.ศ. 2547
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในระดับดีมาก
พ.ศ. 2553
จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พ.ศ. 2553-2556 ซึ่งมีอยู่หนึ่งพันธกิจที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง คือ พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พ.ศ. 2553
ได้รับการคัดเลือก ให้เป็น สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2554
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในระดับดีมาก
พ.ศ. 2555
ได้รับคัดเลือก ให้เป็น สถานศึกษารางวัลพระราชทาน และนักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน พ.ศ. 2554 จากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2555
รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา 7 แห่งใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งประกอบไปด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยทคนิคลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จัดตั้งเป็น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ตามกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555 เป็นไปตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2556
เปิดสอนหลักสูตร Mini English Program (MEP) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาการท่องเที่ยว
พ.ศ. 2556
เปิดสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง)
พ.ศ. 2557
เปิดสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก (ต่อเนื่อง)
พ.ศ. 2559
ได้รับคัดเลือก ให้เป็น สถานศึกษารางวัลพระราชทาน และนักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน พ.ศ. 2559 จากกระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu