โครงสร้างการบริหารงาน


คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน้าที่
1 นางสุพิศ ยางาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประธานกรรมการ
2 นางศศิรส บำรุงวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ
3 นายบัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ กรรมการ
4 นายสมบัติ นาหลวง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กรรมการ
5 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการ
6 นางสาววราภรณ์ เรือนชัย ผู้แทนฝ่ายวิชาการ กรรมการ
7 นางกชกร บรรณวัฒน์ ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กรรมการ
8 นายศุภกิจ นรกิจ ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ กรรมการ
9 นางปวีณกร แป้นกลัด ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการ
10 นางศิริกุล อินทรอุทก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11 นางศรัญญา กิจเจริญสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12 นางสาวสายหยุด ศรีสุเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13 นายเรืองชัย ชื่นศิริกุลชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14 นายคงศักดิ์ กิจเจริญสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
15 นางสินีพร ศรีจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
16 นายเสกสรร คำยอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
17 นางพรวิไล สายสร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
18 นายวีระชาติ หมื่นเรือนคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
19 นางยุวดี วาฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
20 นางนิภาพันธ์ แสนมโนรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายเฉลิมชัย รัชชนะกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2 นางศรัญญา กิจเจริญสิน กรรมการผู้แททนครูหรือคณาจารย์
3 นายพิพัฒน์ มนัสเสวี กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
4 นางสุนทรี ศรีทิพย์ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
5 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ กรรมการผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
6 นายชัยยศ สุขต้อ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7 พันตำรวจเอกนเรศร์ จิตรักษ์ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
8 พระครูสุวิมลธรรมรักษ์ กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
9 นายดิเรก ร่มโพธิ์เย็น กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
10 นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
11 นายกนก สุวรรณวิสูตร์ กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
12 นางสุพิทยา จันธิมา กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
13 นางอมรรัตน์ ปัญญานะ กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
14 นายอินสม ปัญญาโสภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15 นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
16 พลตำรวจเอกอนู เนินหาด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
17 นางชุลีพร สิงหเนตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
18 นางสุพิศ ยางาม กรรมการและเลขานุการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu