#DEKCMVC64 รับสมัครแล้ววันนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือ
 2. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) และ ต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (17  พฤษภาคม 2564) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  หากไม่สำเร็จการศึกษาจะไม่มีสิทธิเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดทุกประเภทมาก่อน
 4. มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม

สาขาวิชาที่รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เฉพาะสาขาวิชานั้น ๆ และต้องมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (สัญชาติไทย) ประกอบด้วยสาขาวิชาดังต่อไปนี้

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย (ทวิภาคี) รับเฉพาะปวช. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ เท่านั้น
 2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) รับเฉพาะปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เท่านั้น
 3. สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ทวิภาคี) รับเฉพาะปวช. สาขาวิชา การท่องเที่ยว หรือ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เท่านั้น และไม่จำเป็นต้องมีสัญชาติไทย

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.3) หรือเทียบเท่า ในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานตรงตามที่กำหนด หรือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.3) ในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานตรงตามที่กำหนด หรือ
 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า และต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (17 พฤษภาคม 2564) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ หากไม่สำเร็จการศึกษาจะไม่มีสิทธิเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติ หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดทุกประเภทมาก่อน
 4. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม

เงื่อนไขเฉพาะ สาขาวิชาที่รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และต้องมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (สัญชาติไทย) ประกอบด้วยสาขาวิชาดังต่อไปนี้

 1. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน (ทวิภาคี)
 2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
 3. สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี) ผู้หญิงจะต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. ผู้ชายจะต้องมีความสูง ไม่ต่ำกว่า 155 ซม.

ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 (ปวส.2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และสาขาวิชาดิจิทัลกราฟิกเท่านั้น
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย มารยาทดี และไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรม
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. มีความเข้าใจในระบบการศึกษาระบบทวิภาคี

สาขาวิชาการโรงแรม

 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 (ปวส.2) สาขาวิชาการโรงแรมเท่านั้น
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย มารยาทดี และไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรม
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. มีความเข้าใจในระบบการศึกษาระบบทวิภาคี

ขั้นตอนการสมัคร

เอกสารการรับสมัคร

 1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรายงานผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 5. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, เอกสารการขึ้นทะเบียนบุคคลต่างด้าว, แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ท.ร. 38, ท.ร. 14/1 ) ที่เป็นวันที่ปัจจุบัน, สำเนา ทะเบียนบ้านนายจ้าง, สำเนาบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทย เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ

*** ให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ***

ยื่นใบสมัครและเอกสารการสมัคร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร

ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ
 • ค่าสมัคร 100 บาท ค่าสอบคัดเลือก 200 บาท ชำระได้ที่งานการเงินของวิทยาลัยฯ ในวันยื่นเอกสารการสมัคร

การพิจารณาใบสมัคร

 1. ผู้สมัครมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียด รวมทั้งหลักฐานต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
 2. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลการสมัคร เช่น สาขาวิชา สาขางาน และลำดับสาขาวิชาที่เลือกให้ถูกต้อง วิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบหากผู้สมัครกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่จะต้องชำระในวันรายงานตัว

 1. ระดับชั้น ปวช.1 ประมาณ 6,000.- บาท (หกพันบาทถ้วน)
 2. ระดับชั้น ปวช.1 หลักสูตร MEP. ประมาณ 12,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
 3. ระดับชั้น ปวส.1 ประมาณ 12,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้ที่มีรายชื่อที่วิทยาลัยฯ ประกาศ และไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิการเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษา

*** นักเรียน นักศึกษา จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่กำหนด และเมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ ***