การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มีนโยบายจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อในระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี กิจกรรมดี เด็กพิเศษ และผู้ที่สนใจเรียนในสายอาชีพ ที่กำลังศึกษาอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) หรือสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อให้มีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อสายอาชีพ ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยกำหนดหลักเกณฑ์การรับนักเรียน นักศึกษา ดังนี้

ผู้มีผลการเรียนดี

ผู้มีความประพฤติดี

กิจกรรมดี

มีความตั้งใจจะเรียนสายอาชีพ

เด็กพิเศษ

วิธีการรับสมัคร โปรดอ่าน

  1. ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครจากเว็บไซต์นี้
  2. กรอกใบสมัครในส่วนของผู้สมัคร
  3. ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัคร ให้กับงานแนะแนวของโรงเรียนที่ผู้สมัครศึกษาอยู่ หรือครูที่รับผิดชอบ
  4. งานแนะแนวของโรงเรียนที่ผู้สมัครศึกษาอยู่ หรือครูที่รับผิดชอบ ดำเนินการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น
  5. งานแนะแนวของโรงเรียนที่ผู้สมัครศึกษาอยู่ หรือครูที่รับผิดชอบ นำใบสมัครส่งให้กับทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
  6. ส่งเอกสารภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ก่อนเวลา 16.00 น.

หลักฐานการสมัคร โปรดอ่าน

  1. ใบสมัคร ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
  2. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดรูปถ่ายในใบสมัครให้เรียบร้อย (รูปถ่ายปัจจุบัน ไม่เกิน 6 เดือน)
  3. หนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

รับสมัครและยื่นเอกสาร

15 กันยายน 2563 - 30 ตุลาคม 2563 ณ งานแนะแนวของโรงเรียนที่ศึกษาอยู่

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

13 พฤศจิกายน 2563 ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ www.cmvc.ac.th

รายงานตัว พร้อมส่งเอกสารทั้งหมด

21 พฤศจิกายน 2563

มอบตัวเป็นนักศึกษา พร้อมชำระเงิน

10 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่องานทะเบียน

โทร. 0 5322 1493 ต่อ 220 ในวันและเวลาราชการ