กิจกรรมเดย์แคมป์ วิสามัญจิตอาสา และพิธีเข้าประจำกองประดับแถบสามสี โครงการเข้าค่ายพักแรมเตรียมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ประจำปี 2563

กลุ่มลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กิจกรรมเดย์แคมป์ วิสามัญจิตอาสา และพิธีเข้าประจำกองประดับแถบสามสี โครงการเข้าค่ายพักแรมเตรียมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่