โครงการอบรมภาวะผู้นำ จัดทำแผนงานโครงการ อวท. และโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2564

องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมภาวะผู้นำ จัดทำแผนงานโครงการ อวท. และโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 221 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่