โครงการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน หลักสูตร Mini Chinese Program (MCP) และทวิวุฒิ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

5 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนหลักสูตร Mini Chinese Program (MCP) และทวิวุฒิ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี Ms. Pan Jin (ท่านพัน จิ่น) รองกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ นายมณฑล ภาคสุวรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวผ่านทาง VDO รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศาสตราจารย์ เสิ่น ยี่ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายจีน กล่าวสนับสนุนการมีความร่วมมือ รศ.เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายไทย นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และนางสมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ฝ่ายประสานงาน ร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่