สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ มอบรางวัลในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2563

นายณรงค์ศักดิ์ ฟองสินธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในกิจกรรมวันคริสต์มาส ปี 2563 โดยสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ ประจำปี 2563 ดังนี้

การประกวดการเขียนบัตรอวยพรวันคริสต์มาส
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวอรญา กลัดทรัพย์ ปวช.1 การตลาด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายรัฐการณ์ มะโน ปวส.2 การบัญชี
นายพงศ์พันธ์ ขาวยิน ปวช.1 การตลาด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวสมพร ซอ ปวช.1 การตลาด
นางสาวจำหลู่ ลุงปั่น ปวช.2 การบัญชี

การประกวดชุดแฟนซีคริสต์มาส
รางวัลชนะเลิศ
นายเอกพงษ์ จันทร์ปิ๊ก ปวช.3 อาหารและโภชนาการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายณัฐวัฒน์ จันทร์ดี ปวส.1 วิจิตร์ศิลป์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายณัฐวัตร ปีบ้านใหม่ ปวช. 1 การท่องเที่ยว
รางวัลชมเชย
นางสาวนิรันทร อ่อนสะอาด ปวส.2 การบัญชี
นายรัฐการณ์ มะโน ปวช.2 การบัญชี

การประกวดการแสดงเต้นโคฟเวอร์เพลงคริสต์มาส
รางวัลชนะเลิศ ทีม Candy Team
นางสาวธณัฐธิชา ทองสุรเดช ปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวจัณชญา เจริญสุข ปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายอิสรา สุขสมร ปวช.1 การท่องเที่ยว
นางสาวเกวรินทร์ ไชยยา ปวช.1 อาหารและโภชนาการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Yesterday
นายณัฐวัฒน์ จันทร์ดี ปวส.1 วิจิตรศิลป์
นางสาวนัยรัตน์ วรเกต ปวส.1 วิจิตร์ศิลป์
นางสาวณัฐวิภา สุริยะรังษี ปวส.1 วิจิตร์ศิลป์
นางสาววาสนา ทรายมูล ปวส.1 การบัญชี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Crazy Team
นางสาวณัฐริการ์ เหมสิงห์ ปวช.1 อาหารและโภชนาการ
นางสาวสุนทรี มณีขัตย์ ปวช.1 อาหารและโภชนาการ
นางสาวณัฎฐธิดา ศรีโปธา ปวช.1 อาหารและโภชนาการ
นายธีรเมฆ สุยะ ปวช.1 การท่องเที่ยว
รางวัลชมเชย
นางสาวศิริภัสสร สุคันธ์ภักดี ปวช.3 อาหารและโภชนาการ
นางสาวฉัตรริญา มธุรภาณี ปวช.3 อาหารและโภชนาการ
นางสาวออมทอง มิตาโย ปวช.3 อาหารและโภชนาการ