ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน สาขาวิชาการท่องเที่ยว แผนการเรียนทวิศึกษา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการภักดิ์ศรินญา คมน์สุทธิแสน พร้อมรองผู้อำนวยการ และงานหลักสูตร กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน ของนักเรียน สาขาวิชาการท่องเที่ยว แผนการเรียนทวิศึกษา หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียน เยี่ยมชมการเรียนการสอน และเยี่ยมชมทัศนียภาพของโรงเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนาและดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรร่วมกัน