กิจกรรมรณรงค์ สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2563 Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน โดยเขตสุขภาพที่ 1

10 พฤศจิกายน 2563 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้ประเด็น “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน” โดย โรงพยาบาลสวนปรุง สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวรายงานโดยแพทย์หญิงสุวรรณี เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง พร้อมด้วย นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

ภายในงาน มีการแสดงกลองสะบัดชัย จากตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ การขับร้องเพลงจาก “ก๋วยเตี๊ยว อุดมทรัพย์ เดชคุณมาก” To Be Number One Idol 12 และ เดอะเดย์ จากเพลง “หนึ่งคำ”

มีการออกบูทนิทรรศการให้ความรู้จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 1 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 สามคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เทศบาลนครเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ภายในงานมีการให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (Mental Health Literacy) การสร้างความเข้มแข็งทางใจ หมู่บ้านสุขใจ โมบายคลายเครียด และสุขภาพใจวัยรุ่น โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ประชาชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา วิทยลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก