ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ


จัดการเรียนสอนใน 2 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 13 คน ได้แก่

นางสินีพร ศรีจันทร์

นางเกศริน เกาะดี

นางฉัตรพร คริสต์รักษา

นางศรีพรรณ เผ่าบุญเสริม

นางกชกร บรรณวัฒน์

นางทักษวรรณ โรจนสกุลพิสุทธิ์

นางดวงพร มงคลประเสริฐ

นางลลิตา ฤทธิ์สืบเชื้อ

นางศุภมาส เรืองลักษณ์วิลาศ

นางจันทรา เทพาคำ

นางนงเยาว์ แสนคำเที่ยง

นางสุดาลักษณ์ อั้นอยู่

นางสาวกัลยา อินต๊ะจักร์

จัดการเรียนสอนใน 2 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 5 คน ได้แก่

นางนิภาพันธ์ แสนมโนรักษ์

นางอรินทยา ใจเอ

นางสาววราภรณ์ เรือนชัย

นางลภัสลดา สมบูรณ์

นางรุ่งทิพย์ เตจ๊ะโส

จัดการเรียนสอนใน 2 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 6 คน ได้แก่

นางฐิติกัลยา ปาปวน

นางสาวปราณี หอมละออ

นางวรินทร์ทิพย์ สัมปชัญญสถิตย์

นางเพลินตา มีกลิ่นหอม

นายเฉลิมพงศ์ เลขวณิชย์

นางนภาพร ธิยาม

จัดการเรียนสอนใน 2 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 10 คน ได้แก่

นางสาวจิราภรณ์ ปาลี

นายเสกสรร คำยอง

นางปวีณกร แป้นกลัด

นางธิวาวรรณ ฟูเต็มวงค์

นางสาวศรินทร พิมสาร

นางสาวไผ่ศรีทอง หินสวน

นายดอย ศรีนพคุณ

นายจีรัง วงศ์วุฒิ

นางสาวปรียานุช กาเหล็ก

นายพันธ์ศักดิ์ งามจุรีเลิศไมตรี

จัดการเรียนสอนใน 1 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 8 คน ได้แก่

นางทรัพย์อารีย์ ศาลติกุลนุการ

นางนฤมล อัคคพงศ์พันธุ์

นางอำไพ วัชรินทร์

นางฑิฆัมพร วาสิทธิ์

นางสาวจิตติมา จองเมทา

นายวสันต์ จันทรมูล

นางสาวเมธากา เครือคำขาว

นางสาวธีรารัตน์ ชื่นศิริกุลชัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu