หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ระบบปกติ
เรียน 2 ปี รับผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)


ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2546

การเรียนการสอน
 • จัดควบคุมและพัฒนาคุณภาพในเชิงวิชาชีพบัญชี มีบุคลิกและลักษณะของผู้ประกอบอาชีพด้านธุรกิจ
 • เข้าใจหลักเกณฑ์และกระบวนการของการบัญชีการเงิน การบัญชีชั้นกลาง การบัญชีชั้นสูง การบัญชีต้นทุนการตรวจสอบภายใน
 • บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการบัญชีการเงิน การบัญชีชั้นกลาง การบัญชีชั้นสูง การบัญชีต้นทุน การตรวจสอบภายใน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบฐานข้อมูลในงานอาชีพบัญชี
แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานบัญชี, ครูสอนบัญชี, รับทำบัญชี, บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี, เจ้าหน้าที่บัญชี, นักบัญชี, เจ้าของกิจการ, ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 7,670 - 9,000 บาท
 • ภาคเอกชน 6,500 - 12,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2546

การเรียนการสอน

การเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง กระบวนการวางแผน คิดเป็น จัดการเป็น ปฏิบัติเป็น โดยเน้นให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ทฤษฎีใหม่และเทคโนโลยีใหม่ทางการตลาด กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ เรียนรู้โดยการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ และเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจและปฏิบัติตามแผนได้ ฝึกการแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและฝึกการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งฝึกทักษะการพูด การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองโดยต้องนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ระหว่างการศึกษามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อได้รวมทั้งปลูกฝังให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพอิสระ และสามารถทำงานได้ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ ในตำแหน่งที่เกี่ยวกับนักการตลาด การขาย การจัดซื้อ การจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการลูกค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์การตลาดระหว่างประเทศ ธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ งานวิจัยตลาด งานสำนักงาน งานโรงแรม ร้านอาหาร สปาและความงาม มินิมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 7,670 - 9,000 บาท
 • ภาคเอกชน 6,500 - 12,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2546

การเรียนการสอน
 • การปฏิบัติงานสำนักงานสมัยใหม่ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนาระบบดิจิตอล เครื่องเข้าเล่ม เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องบันทึกและถอดข้อความ การรับโทรศัพท์ การส่งโทรสาร และการสื่อสารด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
 • การบริหารงานเอกสาร การจัดเก็บเอกสารด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
 • การจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ โดยฝึกให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
 • พิมพ์งานขั้นผลิตและผลิตเอกสารรูปแบบต่างๆ ได้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
 • บันทึกและถอดข้อความด้วยชุดปฏิบัติการเลขานุการได้
 • มีความสามารถเกี่ยวกับการสื่อสารธุรกิจไทย และสามารถร่างและโต้ตอบจดหมายได้
 • สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ
 • ปฏิบัติงานในหน้าที่เลขานุการได้
แนวทางการประกอบอาชีพ
 • อาชีพเลขานุการ
 • รับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด พนักงานชวเลขและถอดข้อความ ฯลฯ
 • หน่วยงานเอกชน เช่น พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ เลขานุการส่วนตัว
 • ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เจ้าของกิจการ ร้านถ่ายเอกสาร รับพิมพ์รายงาน
 • ฯลฯ
รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 7,670 - 9,000 บาท
 • ภาคเอกชน 6,500 - 12,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2546

การเรียนการสอน
 • สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
 • จัดการระบบฐานข้อมูลในงานอาชีพ
 • แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • การจัด ควบคุม และพัฒนาคุณภาพ
 • แสดงบุคลิกและลักษณะของผู้ประกอบอาชีพด้านธุรกิจ
 • ใช้ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ
 • ออกแบบระบบฐานข้อมูลในงานอาชีพ
 • ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
 • วางแผนและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานภาครัฐ, นักวิเคราะห์ระบบ, โปรแกรมเมอร์, พนักงานบริษัท, เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์, เจ้าของธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์, นักพัฒนาเว็บไซต์, นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 7,670 - 9,000 บาท
 • ภาคเอกชน 6,500 - 12,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2546

การเรียนการสอน

เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างครอบคุลมทุกด้าน ได้แก่ การจัดการด้านกระบวนการบริหาร การจัดการด้านการเงิน การจัดการด้านการตลาด การจัดการด้านการผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ โดยผ่านกระบวนการทางการจัดการตั้งแต่การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การสรรหาคัดเลือกบุคคล การอบรมพัฒนาและประเมินผลบุคลากร การสร้างแรงจูงใจ การควบคุมคุณภาพองค์กร การเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจ การนำองค์ความรู้ด้านการจัดการสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร การวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ การเงิน สังคม และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการจัดการองค์กร เรียนรู้การแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์การจัดการรอบด้าน ฝึกทักษะภาวะการเป็นผู้นำ การสร้างแนวคิดเชิงระบบ การพูดในที่ชุมชน และฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงานในเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ ฝึกการแก้ปัญหากรณีศึกษาจากข้อมูลและเหตุการณ์ปัจจุบันของภาครัฐและเอกชน จัดให้มีการศึกษาดูงานระบบการจัดการในสถานประกอบการ จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงานด้านการจัดการในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภาพรวมทั้งองค์กรก่อนประกอบอาชีพอิสระ อาชีพผู้ประกอบการ หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถทำงานได้ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปในธุรกิจขนาดย่อม เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานโครงการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายบุคลากรและทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ งานธนาคารและสถาบันการเงิน

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 7,670 - 9,000 บาท
 • ภาคเอกชน 6,500 - 12,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

ประเภทวิชาคหกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2546

การเรียนการสอน

ศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาการและวิชาชีพออกแบบเสื้อผ้าสตรีและตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นสูง และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและ งานอาชีพ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการประกอบอาชีพ
 • ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าขาย
 • ออกแบบเสื้อผ้า
 • รับราชการ
 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย / พนักงานขายเกี่ยวกับเสื้อผ้า
 • พนักงานโรงแรม เช่น ฝ่ายซ่อมแซมงานผ้า
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การตัดเย็บเสื้อผ้า, จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป
 • ฯลฯ
รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 7,670 - 9,000 บาท
 • ภาคเอกชน 6,500 - 12,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปีต่อเนื่อง)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2546

การเรียนการสอน

ศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาการและวิชาชีพการประกอบอาหารเพื่อจำหน่าย เทคโนโลยีในการประกอบอาหาร ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหาร จัดตกแต่งอาหารบรรจุภัณฑ์และเก็บรักษาอาหาร จัดจำหน่ายอาหาร และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพการประกอบอาหาร

แนวทางการประกอบอาชีพ
 • โภชนากร
 • กุ๊ก
 • รับราชการส่งเสริมการเกษตร
 • พนักงานโรงแรมและร้านอาหาร
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • ฯลฯ
รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 7,670 - 9,000 บาท
 • ภาคเอกชน 6,500 - 12,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปีต่อเนื่อง)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2546

การเรียนการสอน

ให้การศึกษาโดยการเรียนรู้วิชาวิสามัญ วิชาชีพ วิธีการ และกระบวนการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ วางแผนและปฏิบัติการธุรกิจ งานประดิษฐ์ สปาและความงาม และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต สำหรับนำไปประกอบอาชีพเชิงธุรกิจ เลือกใช้เทคโนโลยีพัฒนางานได้เหมาะสม เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการประกอบอาชีพ
 • ช่างงานประดิษฐ์ตุ๊กตา ของชำร่วยและของที่ระลึก
 • ช่างดอกไม้ – ใบตอง – แกะสลัก
 • ช่างจัดดอกไม้
 • ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
 • แม่บ้าน
 • รับราชการ (เคหกิจเกษตร - ครู)
 • ครูโรงเรียนเอกชน
 • บริษัท – เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย/พนักงานขาย
 • สปาเพื่อสุขภาพ / ความงาม
 • พนักงานโรงแรม เช่น แม่บ้าน ห้องซักรีด ห้องดอกไม้สด ห้องแกะสลัก
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น เปิดร้านดอกไม้ – ใบตอง
 • ฯลฯ
รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 7,670 - 9,000 บาท
 • ภาคเอกชน 6,500 - 12,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปีต่อเนื่อง)

ประเภทวิชาศิลปกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2546

การเรียนการสอน

ศึกษาพื้นฐานทางศิลปะด้านการวาดเส้น ทฤษฎีสี องค์ประกอบศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ จิตรกรรมไทย คอมพิวเตอร์กราฟิก ฯลฯ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ช่างศิลป์ ช่างเขียนป้าย ช่างถ่ายภาพ ช่างคอมพิวเตอร์กราฟิก นักเขียนภาพประกอบ นักออกแบบโฆษณา

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 7,670 - 9,000 บาท
 • ภาคเอกชน 6,500 - 12,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2546

การเรียนการสอน

ศึกษาพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ฯ ด้านกราฟิค แอนนิเมชั่น เทคโนโลยี สารสนเทศ ฯลฯ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ช่างถ่ายภาพดิจิตอล ช่างถ่ายภาพวีดิทัศน์ดิจิตอล ช่างตัดต่อบันทึกเสียง ช่างตัดต่อภาพยนตร์ดิจิตอล ช่างผลิตสื่อมัลติมีเดีย ช่างคอมพิวเตอร์กราฟิค ช่างออกแบบกราฟิคเว็บเพจ ช่างออกแบบงาน 3 มิติ ช่างออกแบบคอมพิวเตอร์เพื่องานสิ่งพิมพ์

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 7,670 - 9,000 บาท
 • ภาคเอกชน 6,500 - 12,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2546

การเรียนการสอน

ด้านการโรงแรม ฝึกทักษะงานครัว งานแม่บ้าน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริการส่วนหน้า ตามมาตรฐานของโรงแรมชั้นนำ และมีการฝึกงาน ทั้งการฝึกงานภายในอาคารปฏิบัติการโรงแรมของวิทยาลัย ซึ่งสร้างขึ้นอย่างมีมาตรฐานทัดเทียมกับโรงแรมชั้นนำและการฝึกงาน ณ สถานประกอบการภายนอก เพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานต้อนรับ พนักงานบริการ พนักงานผสมเครื่องดื่ม พนักงานประกอบอาหาร (Chef) พนักงาน ทำความสะอาดห้องพัก ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น เปิดร้านอาหาร โรงแรมขนาดเล็ก หรือเปิดเคาน์เตอร์ทัวร์ในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 7,100 - 8,500 บาท
 • ภาคเอกชน 8,500 - 12,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปีต่อเนื่อง)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2546

การเรียนการสอน

ฝึกทักษะการนำชมแหล่งท่องเที่ยว การจัดรายการนำเที่ยว การให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวธรรมชาติ รวมถึงภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น โดยมีการฝึกงาน ณ สถานประกอบการภายนอก เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้นำเที่ยวทั่วไปทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ผู้นำเที่ยวท้องถิ่น (มีความสามารถบรรยายความรู้เฉพาะทาง) เจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวขององค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานราชการ เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่บริษัทนำเที่ยว ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 7,100 - 8,500 บาท
 • ภาคเอกชน 8,500 - 12,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปีต่อเนื่อง)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu