ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
เรียน 2 ปี รับผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น


สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

คือ การรวมตัวกันของสถาบันการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 7 สถาบันชั้นนำของภาคเหนือ ได้แก่

  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
  • วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
  • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
  • วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  • วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  • วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่อมสอน

เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ซึ่งประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก โดยการจัดการศึกษา สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 (1) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

สาขาวิชาที่เปิดสอน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu