หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติ
เรียน 3 ปี รับผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า


ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน
 • มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ บัญชีของกิจการประเภทธุรกิจซื้อขาย สินค้าบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม
 • เข้าใจหลักการและกระบวนการการปฏิบัติงานบัญชีที่ใช้ในการควบคุมและตรวจสอบงานบัญชีของกิจการ
 • มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการพิเศษลักษณะต่าง ๆ พร้อมทั้งการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบัญชี
 • ปฏิบัติงานบัญชีเพื่อการชำระภาษีของกิจการและกระบวนการการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ
แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานบัญชี, ครูสอนบัญชี, รับทำบัญชี, บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี, เจ้าหน้าที่บัญชี, นักบัญชี, เจ้าของกิจการ, ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน
 • การปฏิบัติงานเครื่องใช้สำนักงานสมัยใหม่ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนา ระบบดิจิตอล การรับโทรศัพท์ และการส่งโทรสาร
 • เทคนิคการเป็นเลขานุการที่ดี มารยาทและการสมาคม
 • ระเบียบงานสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร
 • ชวเลขไทย และการปฏิบัติด้านเลขานุการ
 • การจัดการประชุมสัมมนา
 • สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ
แนวทางการประกอบอาชีพ

เลขานุการ รับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด พนักงานชวเลขและถอดข้อความ หน่วยงานเอกชน เช่น พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ เลขานุการส่วนตัว ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เจ้ากิจการ ร้านถ่ายเอกสาร รับพิมพ์รายงาน และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน

ทฤษฏีใหม่และเทคโนโลยีใหม่ทางด้านการขาย การจัดแสดงสินค้า การส่งเสริมการขาย การบริการลูกค้าการวางแผน คิดเป็น ทำเป็น จัดการเป็น โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงทางการตลาดการขาย เรียนรู้ด้วยการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ และเชิญวิทยากรจากธุรกิจต่าง ๆ มาให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจและปฏิบัติตามแผนได้ ฝึกการแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดการขาย ปูพื้นฐานทางด้านการค้าและการทำธุรกิจ พร้อมทั้งฝึกการเป็นผู้ประกอบการ ฝึกทักษะการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง โดยต้องนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ระหว่างการศึกษามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อได้ รวมทั้งปลูกฝังให้เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการขาย เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมากในตำแหน่ง พนักงานขาย พนักงานบริการลูกค้า ฯลฯ เพราะทุกกิจการต้องการพนักงานขายที่เก่งและให้บริการลูกค้าได้ดีเยี่ยม ดังนั้นเมื่อสำเร็จการศึกษา จึงสามารถเข้าทำงานต่าง ๆ ได้ทุกธุรกิจทุกประเภท รวมทั้งหน่วยงานของภาครัฐที่ต้องให้บริการประชาชน หรือ มีกิจกรรมทางด้านการตลาด การขาย ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน
 • เข้าใจระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
 • จัดการและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์
 • เขียนโปรแกรมขนาดเล็ก
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ
 • ใช้ระบบเครือข่ายในการปฏิบัติงาน
 • การสร้างเว็บเพจ
แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานภาครัฐ, นักวิเคราะห์ระบบ, โปรแกรมเมอร์, พนักงานบริษัท, เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์, เจ้าของธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์, นักพัฒนาเว็บไซต์, นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

ประเภทวิชาคหกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน

จัดการศึกษาโดยการเรียนรู้ วิชาสามัญ วิชาสามัญพื้นฐาน วิชาชีพงานออกแบบเสื้อผ้า งานตัดเย็บเสื้อผ้าและเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ ให้ทันกับความก้าวหน้า การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้ช่วยช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ผู้ช่วยช่างออกแบบเสื้อผ้า รับราชการ บริษัท – ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย/พนักขาย (เกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย) พนักงานโรงแรม เช่น ห้องซักรีด ฝ่ายซ่อมแซมงานผ้า ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น เปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้า – ออกแบบเสื้อผ้า และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน

จัดการศึกษาโดยการเรียนรู้ วิชาสามัญ วิชาสามัญพื้นฐาน วิชาชีพ การประกอบอาหาร และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการทดลอง กรรมวิธีการทำอาหารการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นอาหาร อาหารสำเร็จรูป ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพของอาหารให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้ช่วยโภชนากร ผู้ช่วยนักวิชาการโภชนาการ ผู้ช่วยกุ๊ก รับราชการ บริษัท-เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย/พนักงานขายเกี่ยวกับอาหาร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตที่เกี่ยวกับอาหาร วัตถุดิบทางการเกษตร พนักงานโรงแรม – ทำงานห้องอาหาร ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน

จัดการศึกษาโดยการเรียนรู้วิชาสามัญ วิชาสามัญพื้นฐาน วิชาชีพงานศิลปประดิษฐ์ ประดิษฐ์ดอกไม้ ของชำร่วยและของที่ระลึก ตุ๊กตาและเครื่องใช้ของตกแต่งบ้าน การบริหารงานคหกรรม งานดูแลเด็กและผู้สูงอายุ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับงานคหกรรมเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้ช่วยช่างดอกไม้สด – ใบตอง – แกะสลัก ผู้ช่วยช่างจัดดอกไม้ ผู้ช่วยช่างประดิษฐ์ของชำรวยและของที่ระลึก ผู้ช่วยช่างประดิษฐ์ตุ๊กตา ผู้ช่วยช่างดอกไม้ประดิษฐ์ ผู้ช่วยแม่บ้าน พี่เลี้ยงดูแลเด็กและผู้สูงอายุ รับราชการ บริษัท เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย/พนักงานขายเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ต่าง ๆ พนักงานโรงแรม เช่น ห้องซักรีด ห้องดอกไม้ – แกะสลัก / แม่บ้าน ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น เปิดร้านดอกไม้ – ใบตอง งานอื่น ๆ ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

ประเภทวิชาศิลปกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน

ศึกษาพื้นฐานทางศิลปะด้านการวาดเส้น ทฤษฎีสี องค์ประกอบศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ จิตรกรรมไทย คอมพิวเตอร์กราฟิก ฯลฯ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ช่างศิลป์ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน อาชีพอิสระ เช่น ช่างเขียนลวดลาย ช่างผลิตของที่ระลึก ช่างปั้น ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน

ศึกษาพื้นฐานการออกแบบ เขียนแบบ การวาดเขียน ออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบพาณิชย์ ศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ คอมพิวเตอร์กราฟิก ฯลฯ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ช่างศิลป์ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน อาชีพอิสระ เช่น ช่างเขียนภาพคนเหมือน - วิวทิวทัศน์ ช่างเขียนลวดลายไทย ช่างพิมพ์ ช่างเขียนลวดลาย ช่างสกรีน ช่างผลิตของที่ระลึก ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน

ศึกษาการออกแบบ – เขียนแบบเครื่องเคลือบดินเผา การวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ การขึ้นรูปด้วยวิธีต่าง ๆ การสร้างต้นแบบแม่พิมพ์ เตาเผา ฯลฯ

แนวทางการประกอบอาชีพ

เป็นพนักงานฝ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา ช่างทำต้นแบบ ช่างทำพิมพ์ ช่างขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนใบมีด ช่างตกแต่งผลิตภัณฑ์ ช่างควบคุมเตาเผา ช่างออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา ช่างพิมพ์สกรีน พนักงานจัดเตรียมวัตถุดิบ เนื้อดิน น้ำเคลือบ ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน

ศึกษาพื้นฐานทางศิลปะ การวาดเขียน องค์ประกอบศิลป์ การพิมพ์สกรีน คอมพิวเตอร์ การถ่ายภาพ ฯลฯ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ช่างวีดีทัศน์ ช่างพิมพ์สกรีน ช่างคอมพิวเตอร์กราฟิก ช่างออกแบบต้นฉบับสิ่งพิมพ์ ช่างศิลปะ ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน
 • เข้าใจถึงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • สามารถสร้างบุคลิกภาพที่ดี
 • สามารถทำงานด้านบริการอาหารและเครื่องดื่มในเบื้องต้นได้
 • สามารถทำงานด้านแม่บ้านโรงแรม
 • สามารถประกอบอาหารเบื้องต้นได้
แนวทางการประกอบอาชีพ
 • ผู้ช่วยพนักงานเสริฟ (Bus Boy /girl)
 • พนักงานทำความสะอาดห้อง (Room Maid)
 • ผู้ช่วยกุ๊ก (Cook Helper)
 • ฯลฯ
รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน

ฝึกทักษะการนำชมแหล่งท่องเที่ยว การจัดรายการนำเที่ยว การให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวธรรมชาติ รวมถึงภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น โดยมีการฝึกงาน ณ สถานประกอบการภายนอก เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ

แนวทางการประกอบอาชีพ
 • การปฏิบัติงานเป็นพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ในธุรกิจท่องเที่ยว
 • ธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว
 • ธุรกิจการจำหน่ายบัตรโดยสาร
 • ธุรกิจโรงแรม
 • สำนักงานการท่องเที่ยวในภาครัฐ และเอกชน
 • ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยมัคคุเทศก์ในธุรกิจนำเที่ยว
 • พนักงานบริการในองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐ และเอกชน
 • เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu