ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประสาร พันธ์ลิมา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
-
ปริญญาโท
-

ประวัติการทำงาน

-
-

นางศศิรส บำรุงวงศ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
บธ.บ. การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท
กศ.ม. การบริการงานศึกษา มหาวิทยาลัยเนรศวร

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2532 - 2535
อาจารย์ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
พ.ศ. 2535 - 2536
อาจารย์ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
พ.ศ. 2536 - 2547
อาจารย์ 2 ระดับ 7 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
พ.ศ. 2547 - 2551
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
พ.ศ. 2551 - 2554
รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการ วิทยาลัยการอาชีพปัว
พ.ศ. 2554 - 2556
รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
พ.ศ. 2556 - 2558
รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

นายบัณฑิต สิงห์ช่างชัย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
ศศ.บ. จิตรกรรมสากล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง
ปริญญาโท
กศ.ม. การบริการงานศึกษา มหาวิทยาลัยเนรศวร

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2533 - 2543
อาจารย์ 1 ระดับ 3 - 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
พ.ศ. 2543 - 2547
อาจารย์ 2 ระดับ 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
พ.ศ. 2547 - 2550
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
พ.ศ. 2550 - 2551
รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
พ.ศ. 2551 - 2554
รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
พ.ศ. 2554 - 2559
รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

นายสมบัติ นาหลวง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
ปริญญาโท
กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2533 - 2535
ครู 1 - 2 ระดับ 2 - 3 ศูนย์ฝึกอาชีพเชียงราย
พ.ศ. 2535 - 2540
อาจารย์ 1 ระดับ 4 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
พ.ศ. 2540 - 2550
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
พ.ศ. 2550 - 2551
รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
พ.ศ. 2551 - 2556
รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
พ.ศ. 2556 - 2558
รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ
ปริญญาโท
ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2537 - 2547
อาจารย์ 1 ระดับ 5 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
พ.ศ. 2547 - 2548
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
พ.ศ. 2548 - 2556
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ
พ.ศ. 2556 - 2558
รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ทำเนียบผู้บริหาร
โรงเรียนประชาบาล - วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
1 นายทองอินทร์ นันตระกูล 2476 - 2481 ครูใหญ่
2 นางลอย ฤกษภิรมย์ 2481 - 2482 ครูใหญ่
3 นางสาวสายบัว พรหมชนะ 2482 - 2486 ครูใหญ่
4 นางสาวรำไพ กันตามาระ 2486 - 2486 ครูใหญ่
5 นางสาวสาลี่ กาญจนรัศมี 2486 - 2489 ครูใหญ่
6 นางสาวเญญา ปุณญอาคม 2489 - 2492 ครูใหญ่
7 นางฟุ่ง ศรีวิจารย์ 2492 - 2493 ครูใหญ่
8 นายสุจินต์ หิรัญรัศ 2493 - 2494 ครูใหญ่
9 นางลำดวน จันพินิศ 2494 - 2500 ครูใหญ่
10 นางจันทดา โลหะสุต 2500 - 2510 ครูใหญ่
2510 - 2519 อาจารย์ใหญ่
2519 - 2523 ผู้อำนวยการ
11 นางสาวจำเนียร พึ่งสุข 2523 - 2538 ผู้อำนวยการ
12 นางนงคราญ กสิตานนท์ 2538 - 2542 ผู้อำนวยการ
13 นางกนกพรรณ เลาหไพศาล 2542 - 2543 ผู้อำนวยการ
14 นายกมล ปิ่้นมาศ 2543 - 2546 ผู้อำนวยการ
15 นางชุลีพร สิงหเนตร 2546 - 2552 ผู้อำนวยการ
16 นางสุพิศ ยางาม 2552 - 2560 ผู้อำนวยการ
17 นายประสาร พันธ์ลิมา 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu