ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ปรัชญา
มีคุณธรรม นำวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ
วิสัยทัศน์
สถาบันแห่งการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ที่มีคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล
เอกลักษณ์
ล้ำเลิศบริการ เชี่ยวชาญงานอาชีพ
อัตลักษณ์
เป็นคนดี มีจิตบริการ ชำนาญวิชาชีพ
ค่านิยม
ดูแลห่วงใย หัวใจแบ่งปัน ทำงานเป็นทีม | Care Share Team

ปฏิทินการศึกษา

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563... / 1 กรกฎาคม 63 ใบรายชื่อกลุ่มเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563... / 1 กรกฎาคม 63 เปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียน การเปิด - ปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563... / 4 มิถุนายน 63 รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ระดับ ปวส. รอบปกติ (รับตรง) เพิ่มเติ... / 4 มิถุนายน 63 รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ระดับ ปวช. รอบปกติ (รับตรง) เพิ่มเติ... / 4 มิถุนายน 63 ประกาศ พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562... / 27 พฤษภาคม 63 กำหนดการรับเอกสารใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) รอบจบภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562... / 27 พฤษภาคม 63 ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)... / 8 พฤษภาคม 63 รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ (รับตรง) เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2563... / 1 พฤษภาคม 63 การรับเอกสารใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) ประจำปีการศึกษา 2562... / 29 เมษายน 63
ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะ บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระหว่... / 30 มิถุนายน 63 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบป... / 26 พฤษภาคม 63 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึ... / 2 เมษายน 63 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อประกันอุบัติเหตุ นักเรียน นักศึกษา... / 2 เมษายน 63 ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดโปรแกรมสำเร็จรูปในงานส่วนหน้าโรงแรม... / 26 มีนาคม 63 ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี... / 3 มีนาคม 63 ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้... / 3 มีนาคม 63 ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562... / 21 กุมภาพันธ์ 63 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด... / 12 กุมภาพันธ์ 63 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดเฉพาะครุภัณฑ์โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้... / 21 กุมภาพันธ์ 63
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ่มวิชาพลศึกษา... / 26 สิงหาคม 2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ... / 25 สิงหาคม 2563 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ่ม... / 31 กรกฎาคม 63 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ่มวิชาวิท... / 22 กรกฎาคม 63 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ่ม... / 25 มิถุนายน 63 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชี... / 13 เมษายน 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชี... / 9 เมษายน 63 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชี จำนวน 1 อัตรา... / 16 มีนาคม 63 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563... / 10 มีนาคม 63 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563... / 10 มีนาคม 63

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu