ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ปรัชญา
มีทักษะชีวิต คิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นคุณธรรม นำวิชาชีพสู่สากล
วิสัยทัศน์
สถาบันแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ มุ่งผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาสู่นานาชาติ
เอกลักษณ์
ล้ำเลิศบริการ เชี่ยวชาญงานอาชีพ
อัตลักษณ์
เป็นคนดี มีจิตบริการ ชำนาญวิชาชีพ
ค่านิยม
ดูแลห่วงใย หัวใจแบ่งปัน ทำงานเป็นทีม | Care Share Team
 

ปฏิทินการศึกษา 2560

ข่าวประกวดราคา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu