ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ปรัชญา
มีคุณธรรม นำวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ
วิสัยทัศน์
สถาบันแห่งการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ที่มีคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล
เอกลักษณ์
ล้ำเลิศบริการ เชี่ยวชาญงานอาชีพ
อัตลักษณ์
เป็นคนดี มีจิตบริการ ชำนาญวิชาชีพ
ค่านิยม
ดูแลห่วงใย หัวใจแบ่งปัน ทำงานเป็นทีม | Care Share Team

ปฏิทินการศึกษา

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเ... / 14 มกราคม 63 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อ... / 14 มกราคม 63 ประกาศ รายชื่อนักศึกษา ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ส... / 27 ธันวาคม 62 ประกาศ รายชื่อนักศึกษา ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ส... / 27 ธันวาคม 62 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. รอบอวดดีอาชีวะ ประจำปีการศึกษา 256... / 25 ธันวาคม 62 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. รอบอวดดีอาชีวะ ประจำปีการศึกษา 256... / 25 ธันวาคม 62 ประกาศ หยุดการเรียนการสอน และเลื่อนการปิดภาคเรียน... / 25 ธันวาคม 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. ประเภทความสามารถพิเศษ "อวดดีอาชีวะ" ประจำ... / 19 ธันวาคม 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ประเภทความสามารถพิเศษ "อวดดีอาชีวะ" ประจำ... / 19 ธันวาคม 62 ประกาศ หยุดการเรียนการสอน และกำหนดการเรียนการสอนชดเชย... / 3 ธันวาคม 62
ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562... / 9 มกราคม 63 ประกาศ ยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เสื้อกีฬาสี ปีการศึกษา 2562... / 25 ธันวาคม 62 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส... / 26 พฤศจิกายน 62 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเสื้อกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin... / 7 พฤศจิกายน 62 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ... / 22 ตุลาคม 62 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเสื้อกีฬาสี ประจําปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2)... / 21 ตุลาคม 62 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562... / 30 กันยายน 62 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประจำปีงบป... / 26 กันยายน 62 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปร... / 26 กันยายน 62 ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม ประจำปีงบประมาณ 2563... / 11 กันยายน 62
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 1 อ... / 18 ธันวาคม 62 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 1 อัตร... / 18 ธันวาคม 62 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถจำนวน 1 อัตรา... / 27 พฤศจิกายน 62 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อั... / 15 พฤศจิกายน 62 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา... / 14 พฤศจิกายน 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา... / 12 พฤศจิกายน 62 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ 1 อัตรา... / 5 พฤศจิกายน 62 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา จำนวน 1 อ... / 22 ตุลาคม 62 Chiang Mai Vocational College Announcement Regarding the recruitment of a Foreign Teacher... / 28 ตุลาคม 62 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการบัญชี... / 6 สิงหาคม 62

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu